වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන

රූපවාහිණී සංස්ථාව විසින් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහභාගීත්වය ඇතිව, ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සමග පැමිණි 60 වසරක ඓතිහාසික ගමන්මග පිළිබිඹු කෙරෙන වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහනක් නිෂ්පාදනය කරන ලදී