ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය

ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) 1948 දී තම සේවය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරම්භ කරන ලදි. එම සංවිධානය කෘෂිකර්ම, ආහාර සහ ස්වාභාවික
සම්පත් පිළිබඳ ඉතා වැදගත් තොරතුරු ව්‍යාප්ත කිරීම සහ දැනුම කි‍්‍රයාවට නැංවීම සඳහා දියුණුවෙමින් පවතින සහ සංක‍්‍රාන්තික රටවලට වැඩිදියුණු
කළ පශූපාලනය, වන විද්‍යාව, ධීවර සහ කාර්යක්‍ෂම පාරිසරික ව්‍යවහාරයන් පිළිබඳ නවීන සහ වඩාත් යහපත් ක‍්‍රමවේදයන් ලබාදීමට කටයුතු කරයි.
එම සංවිධානයේ ප‍්‍රමුඛතම පරිශ‍්‍රමය වන්නේ සැමවිටම උසස් තත්ත්වයේ ආහාර ප‍්‍රමාණවත් පරිදි ජනතාවට ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇති කිරීමයි.
සැමටම ආර්ථික සහ සමාජයීය ප‍්‍රගතිය ලගාකර දීම, ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සහ පරිහරණය සනාථ කිරීම සඳහා ශී‍්‍ර
ලංකාවේ ත්‍්ධ, වැඩිදියුණු කළ කෘෂි නිෂ්පාදන පද්ධතීන්, ජලජීවී සංවර්ධනය, පෝෂණය, සහ කලගුණික වෙනස්වීම් වලට අනුවර්තනය වීම යනාදී
ක්‍ෂේත‍්‍රවල වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා ශී‍්‍ර ලංකා රජය සමග සමීපව කටයුතු කරයි. පුහුණුවීම් ලබාදීම හරහා රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවල
තාක්‍ෂණික නිලධාරීන්ගේ ශක්‍යතා වර්ධනය සඳහා ද (FAO) සහයෝගය ලබා දෙයි.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන