එක්සත් ජාතීන්ගේ හිටපු මහලේකම් යූ තාන්ත් මහතාගේ ශී‍්‍ර ලංකා සංචාරය

ශී‍්‍ර ලංකාවට පැමිණි එක්සත් ජාතීන්ගේ හිටපු මහලේකම් යූ තාන්ත් මහතා විසින් 1967 අපේ‍්‍රල් 10 වන දින කොළඹ පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිශ‍්‍රය
විවෘත කරන ලදී.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන