ශී‍්‍ර ලංකාවේ මානවවාදී කටයුතු සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය

මානවවාදී කටයුතු සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය (OCHA) සිය ශී‍්‍ර ලංකා කාර්යාලය 2005 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද අතර දිවයින පුරා සම්බන්ධීකරණ
සහ තොරතුරු කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා කර්යාල හතකින් සමන්විත විය. නේවාසික සම්බන්ධීකාරක/මානවවාදී සම්බන්ධීකාරක නිලධාරීන්ට
සහ සුනාමි ප‍්‍රතිසාධනය පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිතයාගේ කටයුතු සඳහා ද කොළඹ කාර්යාලයෙන් සහාය ලබා දෙන ලදී. 2005 වසරේදී ශ‍්‍රී ලංකා
කාර්යාලය පිහිටුවූ තැන් පටන් වසර දහයක පමණ කාලයක් OCHA මධ්‍යම කාර්යාලය සහ ක්‍ෂේත‍්‍ර මට්ටමෙන් හදිසි තත්ත්වයන්ට ප‍්‍රතිචාරයන්
දැක්වීම සහ සූදානම්ව සිටීම යන අංශවලින් ශී‍්‍ර ලංකා රජයට අඛණ්ඩව සහයෝගය දක්වයි.
ශී‍්‍ර ලංකාවේ මානවවාදී තත්ත්වය වැඩිදියුණු වීමත් සමග 2011 වසරේදි OCHA දේශීය කාර්යාල කටයුතූ ක‍්‍රමයෙන් අඩුකරමින් 2014 වන විට එහි
කටයුතු ආසියා පැසිෆික් කාර්යාලයට පවරන ලදී. පැවරීම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකගෙන් යුත් උපදේශන කණ්ඩායමක්
OCHA නේවාසික සම්බන්ධීකාරක කාර්යාලයේ තවදුරටත් රැඳීසිටිනු ඇත.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන