එක්සත් ජාතීන්ගේ ප‍්‍රඥප්තියට අත්සන් තැබීම

1945 ඔක්තෝබර් 24 වන දින එක්සත් ජාතීන් උපත ලැබීය. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මේලනය අවසානයේදී 1945 ජූනි
26 වන දින එක්සත් ජාතීන්ගේ ප‍්‍රඥප්තිය නමැති මුල්ම සම්මුති ගිවිසුම සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ නුවර දී අත්සන් කරන ලදී.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන