ඉන්දියානු සාගර සාම කලාපය

1971 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ 26වන මහා සමුළුවේදී ඉන්දියන් සාගරය සාම කලාපයක් බවට නම් කිරිමේ කාර්යයට ශී‍්‍ර ලංකාව මුල් පියවර තබන
ලදී. එහි ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉන්දියානු සාගරය සාම කලාපයක් කිරීමේ යෝජනාව සම්මත වූ අතර ඒ යටතේ සාගර පතුලේ සහ ගුවනේ සීමාවන්
නිර්ණය කළ යුතුව ඇ

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන