එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහන තුළ ශ්රී ලංකාව

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහන (UN-Habitat) සැමට ප‍්‍රමාණවත් නිවාස සැපයීමේ අරමුණ ඇතිව, සමාජයීය සහ පාරිසරික
වශයෙන් තිරසාර නගර සහ පුරවර ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා බලයලත් එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත ආයතනයයි.
UN-Habitat නාගරික නීති සම්පාදනය, ඉඩම් සහ පාලනය, නාගරික ආර්ථිකය, මූලික නාගරික සේවා, ජනාවාස සැලසුම් කිරීම, නිවාස, පැල්පත්
සහ මුඩුක්කු වැඩි දියුණු කිරීම, අවදානම අඩු කිරීම සහ පුනරුත්ථාපනය, පර්යේෂණ සහ ධාරිතා වර්ධනය යන විෂයයන් පිළිබඳව රජයන්, ගෝලීය
සහ දේශීය පාර්ශ්වකරුවන් සහ ප‍්‍රජාවන් සමග එක්ව කටයුතු කරයි.
1978 දක්වා දිවයන සාර්ථක සහයෝගීතාවයක් මත ගොඩනැගෙමින් UN-Habitat වර්තමානයේදී පසු ආපදා ප‍්‍රතිසංස්කරණය, දේශගුණික
වෙනස්වීම් සහ ආපදා අවදානම අඩු කිරීම, ජලය සහ සනීපාරක්‍ෂාව, අඩු ආදායම් ජනාවාස වැඩිදියුණු කිරීම සහ නාගරික සැලසුම්කරණය යන
කරුණු සම්බන්ධයෙන් ශී‍්‍ර ලංකාවට සහාය දක්වයි. ගැටුම් වලින් පසු නැවත පැමිණෙන පවුල් සඳහා නිවාස 32,000කට වැඩි ගණනක් නැවත
ගොඩනැ`ගීම සහ අත්‍යවශ්‍ය ප‍්‍රජා යටිතල පහසුකම් සැපයීම UN-Habitat හි අනුග‍්‍රහය වඩාත් කැපී පෙනෙන සංධිස්ථානයක

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන