එක්සත් ජාතින්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරකතුමාගේ පණිවිඩය

සුබිනෛ නන්දි

එක්සත් ජාතීන්ගේ ශී‍්‍ර ලංකා නේවාසික සම්බන්‍ධීකාරක

එක්සත් ජාතීන් සම`ග ශී‍්‍ර ලංකාවේ 60 වසරක සම්බන්ධය පිළිබඳව ආපසු හැරී බැලීමේදී නිදහස් අධ්‍යාපන සහ නිදහස් සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිපත්තීන් ක‍්‍රියාවට නැංවීමේ
වැදගත්කම, ජනතාව පිළිබඳ වැදගත්කම, යනාදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් ශී‍්‍ර ලංකාව අනෙකුත් රටවලට වැදගත් ආදර්ශයක් සපයා ඇත. මෙහිලා ලෝකයේ ප‍්‍රථම
කාන්තා විධායක අගමැතිනිය දිවුරුම්දීම කදිම නිදසුනකි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුළ ශී‍්‍ර ලාංකිකයින් විසින්, ශී‍්‍ර ලාංකික ජනතාව සහ අන්තර්ජාතික ප‍්‍රජාව
වෙනුවෙන් සිදුකර ඇති දායකත්වය ප‍්‍රශංසනීය ය. එක්සත් ජාතීන් සිය 70 වන සංවත්සරයත් ශී‍්‍ර ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජිකයෙකු ලෙස 60 වන සංවත්සරයත්
සමරන, සක‍්‍රිය, සාමකාමී සහ පූර්ණ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සමාජයක් ගොඩනැගීමේ අභිලාශයන් සාක්‍ෂාත් කරගැනීම ස`දහා නව ගමනක් අරඹන මෙම වසරේදී,
ශී‍්‍ර ලංකාව සහ එක්සත් ජාතීන් අතර මෙන්ම ශී‍්‍ර ලංකාව සහ ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රජාව අතර පවතින ශක්තිමත් 60 වසරක අඩිතාලම මත යලි අලූත්කළ සහ වඩාත්
ශක්තිමත්කළ සබඳතාවක් ගොඩනගාගැනීමේ ශී‍්‍ර ලංකාවේ පොරොන්දුව අපි සතුටින් පිළිගනිමු.