ශ්‍රි ලන්කාවේ සරණාගතයින්

1987 දී ඉන්දු ශී‍්‍ර ලංකා සාම ගිවිසුම යටතේ ශී‍්‍ර ලාංකික සරණාගතයින් නැවත පැමිණීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම පිණිස ශී‍්‍ර ලංකා රජය මගින්
එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට (UNHCR) ආරාධනා කරන ලදී. සරණාගතයින්, නැවත පැමිණෙන ශී‍්‍ර
ලාංකික සරණාගතයින්, පුරවැසිභාවය නොමැති පුද්ගලයින් සහ අභ්‍යන්තරව අවතැන්වූ පුද්ගලයින් යන සරණාගත කණ්ඩායම් හා සම්බන්ධ ගැටළු
නිරාකරණය සහ ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර විසඳුමක් සෙවීම සඳහා අද දක්වාම UNHCR රජය සමග එක්ව කටයුතු කරයි.
අභ්‍යන්තරව අවතැන් පුද්ගලයින් නැවත පදිංචිකිරීමේදී UNHCR සමග ශී‍්‍ර ලංකාව විශාල ප‍්‍රගතියක් ලබා ඇති අතර නීතිමය සහ ප‍්‍රතිපත්තිමය
ප‍්‍රතිසංස්කරණයන් මගින්, දිගු කාලීන ගැටළුවක්ව පැවති පුරවැසිභාවය නොමැති අයගේ ගැටළුව විසඳීම පිළිබඳ කලාපයේ හොඳම නිදසුනක්
ලෙස ශී‍්‍ර ලංකාව හඳුනාගෙන ඇත.
දිගුකාලීනව පවතින අවතැන්වීම් විසඳා ගැනීමටත් UNHCR විෂය පථය යටතේ එන සෑම පුද්ගලයෙකු සඳහාම ස්ථිර විසඳුම් ලබාදීමටත් රජයට
සහාය වීම සඳහා වන බහුකාර්ය කි‍්‍රයාවලියක වර්තමානයේ UNHCRයෙදී සිටී

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන