ශී‍්‍ර ලංකාවේ ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාව සහ කාන්තා සවි බලගැන්වීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ අංශය

ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාව සහ කාන්තා සවි බලගැන්වීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ අංශය (UN Women) රජයන්, සිවිල් සමාජය,
කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සමග කටයුතු කිරීමේදී සෑම ආකාරයකින්ම සම සහභාගීත්වය සහ කාන්තා අයිතීන් සවිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරයි.
ජාතික සහ අන්තර්ජාතික ප‍්‍රමුඛතාවයන්ට අනුව ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාව ඇතිකරලීමේ ක‍්‍රමවේදයන් සකස් කිරීමට මෙම අංශය සහාය
වේ.
ඉන්දියාව, භූතානය, මාලදිවයින සහ ශී‍්‍ර ලංකාව ආවරණය කරන නව දිල්ලියේ පිහිටුවා ඇති UN Women ශී‍්‍ර ලංකාවේ කටයුතු ආරම්භ කරනු
ලැබුවේ 2014 වසරේදීය. රාජ්‍ය පාරිපාලනයේ සෑම මට්ටමකම කාන්තා දේශපාලනික සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීමට සහ කාන්තාවන්ට එරෙහි
හිංසනය නැති කිරීමට වර්තමානයේ UN Women ශී‍්‍ර ලංකා කාර්යාලය කටයුතු කරයි.
සංවර්ධනයේදී කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සම සහායකයින් ලෙස කටයුතු කිරීම සනාථ කරනු පිණිස රජය සමග සහ කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුකරන
වෙනස්කම් වැලැක්වීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය සහ කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වැනි අන්තර් රාජ්‍ය ආයතන
කි‍්‍රයාකාරීන් සමග UN Women සමීපව කටයුතු කරයි.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන