ශී‍්‍ර ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්මික සංවර්ධන සංවිධානය

එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්මික සංවර්ධන සංවිධානය (UNIDO) ශ්‍රී ලංකාව තුළ 1969 දී සිය වැඩසටහන අරම්භකරන ලදි. UNIDO හි වෙළඳ හැකියා
වර්ධනය, බලශක්ති සහ පාරිසරික කටයුතු තුලින් දුගී බව අඩුකිරීම ප‍්‍රවර්ධනය කරමින් පූර්ණ සහ තිරසාර කාර්මික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා
කටයුතු කරයි. UNIDO හි වර්ධනය වන ක‍්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය සහ පහසුකම් සැපයීම සඳහා නියමු කාර්යාලයක් 1999 දී ශී‍්‍ර ලංකාවේ
පිහිටුවන ලදී. කාර්මික අංශය පාදක කරගත් මිල-දාම සංවර්ධනය සහ අපනයන වෙළඳපොළ සඳහා ශී‍්‍ර ලංකා භාණ්ඩ සහ නිෂ්පාදන සඳහා
වැඩිදියුණු කළ ප‍්‍රමිති යටිතල පහසුකම් සැපයීම පිලිබඳව UNIDO හි මැදිහත්වීම පිළිබඳව දිගු ඉතිහාසයක් ඇත. කාර්මික සංගම් සහ පුද්ගලික
සංස්ථා සමග පිරිසිදු නිෂ්පාදනයන් සහ කාර්යක්‍ෂම සම්පත් භාවිතය යන අංශයන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම ද ප‍්‍රමුඛ කාර්යයකි. උතුරු සහ
නැගෙනහිර පළාත්වල සිවිල් ගැටුම් පැවති සමයේ දී ගොවි සංවිධානවලට සහ කාන්තා කණ්ඩායම්වලට වෙළඳපොළට යොමුවූ ව්‍යවසායකයින්
වීම සඳහා අවශ්‍ය පුළුල් ප‍්‍රායෝගික කාර්මික පුහුණුවක් සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවාවන් UNIDO විසින් ලබාදෙන ලදි.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන