ශ්රී ලංකාව තුළ ව්යාපෘති සේවා සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය

එක්සත් ජාතීන්ගේ ව්‍යාපෘති සේවා කාර්යාලය (UNOPS) ලොව පුරා කි‍්‍රයාත්මක වන සාමසාධක, මානුෂීය සහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සාර්ථකව
කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා සහය වන එක්සත් ජාතීන්ගේ මෙහෙයුම් හස්තයයි.
UNOPS 1998 සිට ශී‍්‍ර ලංකාවේ සංවර්ධනයට සහාය වූ අතර 2005 දී පශ්චාත් සුනාමි ප‍්‍රතිචාර සහ ප‍්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා සිය
මෙහෙයුම් පුළුල් කරන ලදී. UNOPS ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ, යටිතල පහසුකම් ගොඩනැ`ගීම සහ ප‍්‍රතිසම්පාදන කටයුතු යන ක්ෂේත‍්‍ර තුළින්
අවදානමට ලක්වූ ජනතාවට සහය වන සහ ජාතික ධාරිතාව නැංවීමට උපකාරී වන විශේෂිත සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් ක‍්‍රියාත්මක
කරයිග මෙම කි‍්‍රයාකාරකම් අතර පාලම්, පාසැල්, රෝහල්, නාගරික මළාපවහන සහ ජලාපවහන පහසුකම්, වරාය සහ නැංගුරම් පොළ
ගොඩනැගීම සහ ඒකාබද්ධ කසල කළමනාකරණ සේවා සැපයීම ඇතුලත්ය. ව්‍යාපෘතිවල පුථල් හිමිකාරිත්වය සහ තිරසර බව සහතික කිරීම සඳහා
UNOPS රජය සහ මහජනතාව සමග සමීපව කටයුතු කරයි.
2013 වසරේ සිට කොළඹ පිහිටි UNOPS දකුණු ආසියානු මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය මගින් බංගලාදේශය, භූතානය, මාලදිවයින සහ නේපාලය යන
සාක් රටවලට ද තාක්‍ෂණික, මෙහෙයුම් සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහාය ලබා දෙනු ලැබේ.

Activities

sinhala title

ආයුබෝවන්

වාර්තා වීඩියෝ වැඩසටහන