இலங்கை ஐக்கிய நாடுகளின் உறுப்பு நாடாகின்றது

1955 டிசம்பர் 14 ஆம் திகதிஇ ஏனைய 09 நாடுகளுடன் இலங்கை ஐக்கிய நாடுகளில் உறுப்புரிமை பெற்றது. ஐக்கிய நாடுகளுக்கான
இலங்கையின் முதலாவது நிரந்தரப் பிரதிநிதியாக சேர் சு. ளு. ளு. குணவர்தன அவா;கள் பணியாற்றினார்.

Activities

tamil title

வணக்கம்