முன்னாள் ஐக்கிய நாடுகளின் செயலாளர் நாயகம் கொபி அனான் அவர்களின் இலங்கை வருகை

2005 ஜனவரி 07 ஆம் திகதி ஐக்கிய நாடுகளின் செயலாளர் நாயகம் கொபி அனான் இலங்கைக்கு வருகை தந்தார். இலங்கைக்கான
அவரது பயணத்தின் போதுஇ அவர் 2004 டிசம்பர் 26 ஆம் திகதி இலங்கையைத் தாக்கிய சுனாமி அனர்த்தத்தின் காரணமாக இடம்பெயர்ந்த
குடும்பங்களையூம் சந்தித்தார்.

Activities

tamil title

வணக்கம்