முன்னாள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை செயலாளர் நாயகம் யூ தன்ட் அவர்களின் இலங்கை வருகை

முன்னாள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை செயலாளர் நாயகம் யூ தன்ட் அவர்களின் இலங்கை விஜயத்தின் போது 1967 ஏப்ரில் 10 ஆம் திகதி
கொழும்பில் ஐக்கிய நாடுகள் வளாகம் திறந்துவைக்கப்பட்டது.

Activities

tamil title

வணக்கம்