ஐக்கிய நாடுகள் சாசனத்தில் கையொப்பமிடல்

1945 ஒக்டோபர் 24 ஆம் திகதி ஐக்கிய நாடுகள் சபை நடைமுறைக்கு வந்தது. ஐக்கிய நாடுகள் சாசனம் எனும் அதன் ஸ்தாபக
உடன்படிக்கை சன் பிரான்ஸிஸ்கோவில் நடைபெற்ற சர்வதேச அமைப்புகள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் மாநாடு நிறைவூற்றவூடன் 1945 ஜூன்
26 ஆம் திகதி கைச்சாத்திடப்பட்டது.

Activities

tamil title

வணக்கம்