எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் கூட்டு திட்டம் இலங்கையில்

1996 இல்இ ஒரு முக்கிய அம்சமாக Hஐஏஃயூஐனுளு பற்றிய ஐக்கிய நாடுகளின் இணைந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் (ருNயூஐனுளு) இலங்கைக்கு வந்தது.
இது 2001 இல் இலங்கையில் தனது முதலாவது அலுவலகத்தை நிறுவியது.
இலங்கையில் Hஐஏ பரவலை நிறுத்துவதை ருNயூஐனுளு இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. பூச்சிய (ணுநசழ) இலக்கை அடைவதை இலக்காகக்
கொண்டு இது பணியாற்றுகிறது. அதன்படி 90மூ மருத்துவப் பரிசோதனைக்கும்இ 90மூ சிகிச்சையளிக்கப்பட்டும்இ 90மூ வைரஸினால்
பாதிக்கப்பட்டுமிருந்த நிலையிலிருந்துஇ 2030 இல் துரித அணுகு முறைய மூலம் ணுநசழ தொற்றுஇ ணுநசழ எயிட்ஸ் மரணங்கள்இ ணுநசழ
புறந்தள்ளல்கள் எனும் இலக்குகள் அடையப்பட வேண்டும் என குறிக்கோள் கொண்டது. தற்போது ருNயூஐனுளு பரிசோதிப்பதை ஊக்குவித்தல்இ
சம உரிமைக்கு உதவூதல் மற்றும் புதிய பிறப்புக்கள் நோய் தொற்றலிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கப்படல் எனும் இலக்கைக் கொண்டுள்ளது.

Activities

tamil title

வணக்கம்