1960 உலகின் முதலாவது பெண் பிரதமர்

உலகின் முதலாவது பெண் பிரதமராக சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 1960 ஜூலை 21 ஆம் திகதி தோ;ந்தெடுக்கப்பட்டாh;. 1971
இல் ஐக்கிய நாடுகளின் 26 ஆவது பொதுச் சபைக் கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்திய அவர் இந்து சமுத்திரத்தை சமாதான வலயமாக
நிறுவூவதற்கான அவரது முன்மொழிவூக்கான சர்வதேச ஆதரவை வேண்டி நின்றார

other Activities in 1960

உலகின் முதலாவது பெண் பிரதமர்

Activities

tamil title

வணக்கம்